Public Building Projects Reference


นอกเหนืออจากลิฟต์บ้าน ทางอมตะ ลิฟฟต์ยังมีบริการออกแบบและติดตั้งลิฟต์อาคารมากมาย เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ, LR Cold Storage, S-Mart Anti-Aging and Wellness Center, Assumption College Sriracha และอีกมากมาย